Regulamin

REGULAMIN ZAKŁADU REHABILITACJI LECZNICZEJ

CENTRUM POMOCY „OTOCZMY TROSKĄ ŻYCIE” IM. KAROLA WOJTYŁY W LUBARTOWIE

  1. Każda osoba korzystająca z zabiegów fizjoterapeutycznych w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej zwanym dalej Zakładem ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem i stosować się do jego zaleceń.
  2. Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren Zakładu zapoznała się z postanowieniami regulaminu i zobowiązała się do bezwzględnego przestrzegania jego przepisów.
  3. Na terenie całego Zakładu obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia  i spożywania alkoholu oraz innych środków o podobnym działaniu i palenia papierosów.
  4. Kierownik wraz z osobą upoważnioną przez Dyrektora Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia Zakładu oraz okresowego wyłączania z użytkowania niektórych jego części.
  5. Na terenie Zakładu mogą przebywać osoby uprawnione tj: pacjenci i ich opiekunowie oraz klienci Zakładu.
  6. Każda osoba przebywająca na terenie Zakładu i korzystająca z zabiegów fizjoterapeutycznych zobowiązana jest do noszenia stosownego stroju, umożliwiającego wykonanie zabiegów.
  7. Z korzystania z zabiegów fizjoterapeutycznych w Zakładzie zabrania się osobom: będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków o podobnym działaniu, ze zmianami skórnymi wskazującymi na możliwość zakażenia, z naganną higieną osobistą.
  8. Zabiegi wykonywane są wyłącznie przez osobę uprawnioną do tego.
  9. Osoby niepełnosprawne i dzieci zobowiązane są do przebywania na terenie Zakładu wraz z opiekunem bądź rodzicem.
  10. Dopuszcza się korzystanie z własnego zaopatrzenia ortopedycznego (wózki inwalidzkie, kule itp.) przez pacjentów.
  11. Zabrania się używania wszelki szklanych opakowań, puszek, ostrych narzędzi i innych niebezpiecznych przedmiotów.
  12. Osoby korzystające z zabiegów fizjoterapeutycznych w Zakładzie zobowiązane są do bezwzględnego podporządkowania się decyzjom i nakazom wydawanym przez osoby wykonujące zabiegi.
  13. Pacjenci po zakończeniu zabiegów zobowiązani są do podpisania karty zabiegowej.
  14. W razie zaistnienia jakiegokolwiek niebezpieczeństwa fizjoterapeuta może nakazać pacjentom natychmiastowe opuszczenie Zakładu.
  15. Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie Zakładu, Zakład NIE ODPOWIADA.
  16. Zaleca się aby w czasie korzystania z zajęć nie posiadać przy sobie cennych przedmiotów.
  17. Zabrania się wnoszenia i przechowywania przedmiotów wartościowych na terenie zakładu.
  18. Zabrania się wykonywania filmów i zdjęć bez zgody kierownika zakładu.
  19. Osoby niszczące wyposażenie Zakładu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich prawni opiekunowie.
  20. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z terenu Zakładu.
  21. Osoby, które nagminnie będą naruszać przepisy niniejszego regulaminu, nie będą mogły korzystać z usług Zakładu.
  22. Zakład nie odpowiada za wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania przepisów niniejszego regulaminu.
  23. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu pełni obsługa obiektu.
  24. Skargi i wnioski należy składać do kierownika Zakładu w godzinach jego pracy.